(Ανάρτηση 2010-2011)

 

 

Εισαγωγή  

 

Κεφάλαιο 1

Από το θάνατο του Ιουστινιανού ως την αποκατάσταση των εικόνων και τη συνθήκη του Βερντέν (565-843)

1.1

Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας (565-810) [1 διδακτική ώρα]

1.2

Η βασιλεία του Ηρακλείου (610-641). Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις [2 διδακτικές ώρες]

 

Παρουσίαση PowerPoint: Η βασιλεία του Ηρακλείου

1.3

Η εμφάνιση του Ισλάμ [1 διδακτική ώρα]

1.4

Οι αραβικές κατακτήσεις και οι συνέπειές τους [1 διδακτική ώρα]

1.5

Η Εικονομαχία [2 διδακτικές ώρες]

1.6

Κοινωνία και Οικονομία [2 διδακτικές ώρες]

1.7

Σλάβοι και Βούλγαροι [1 διδακτική ώρα]

 

Παρουσίαση PowerPoint: Σλάβοι και Βούλγαροι

1.8

Το Φράγκικο κράτος υπό τις δυναστείες των Μεροβιγγείων και των Καρολίδων [2 διδακτικές ώρες]

 

Συνοπτικός πίνακας για τις δυναστείες Μεροβιγγείων και Καρολίδων

 

Χρονολογικός άξονας

 

Χάρτης βαρβαρικών επιδρομών

 

Παρουσίαση PowerPoint: Ευρώπη (5ος - 10ος αιώνας)

Επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Κεφάλαιο 2

Η εποχή της ακμής: από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843-1054)

 

Εισαγωγή

2.1

Προοίμιο της ακμής του Βυζαντινού Κράτους (843-867)

 

Παρουσίαση PowerPoint: Ακμή του Βυζαντινού κράτους

Περίληψη για την ενότητα 2.1

2.2

Οικονομία

2.3

Κοινωνία

2.4

Διοίκηση και Νομοθεσία

2.5

Η διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου

 

Η Βυζαντινή πολιτική στην Ιταλία και Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους

 

Το Σχίσμα των Εκκλησιών

 

Χρονολογικός άξονας

Περίληψη της ενότητας 2.5

2.6

Οι διάδοχοι του Βασιλείου Β' (1025-1054)

2.7

Οικονομία και κοινωνία στη Δυτική Ευρώπη. Το σύστημα της Φεουδαρχίας

Κεφάλαιο 3

Από το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών ως την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1054-1204)

 

Εισαγωγή

3.1

Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι (1054-1081)

3.2

Η εσωτερική πολιτική των Κομνηνών

 

Γενική θεώρηση των Δυναστειών των Κομνηνών και των Αγγέλων

 

Φεουδαρχία και Βυζάντιο

 

Συγκριτικός πίνακας μεταξύ Δυτικής Φεουδαρχίας και Βυζαντινής Πρόνοιας

3.5

Οικονομικές μεταβολές στη Δυτική Ευρώπη

3.6

Κοινωνία και εξουσία στη Δυτική Ευρώπη

3.7

Οι Σταυροφορίες

 

Πίνακας για την Δ Σταυροφορία

Κεφάλαιο 4

Η Λατινοκρατία και η Παλαιολόγεια εποχή (1204-1453). Ο ύστερος Μεσαίωνας στη Δύση

 

Εισαγωγή

4.1

Τα Λατινικά κράτη και η αντίσταση των Ελλήνων

 

Σχεδιάγραμμα Λατινοκρατίας

 

Παρουσίαση PowerPoint: Λατινοκρατία

4.2

Τα Ελληνικά κράτη: Τραπεζούς, Ήπειρος, Νίκαια

 

Παρουσίαση PowerPoint: Μετά την πρώτη άλωση

4.6

Οι Οθωμανοί και η ραγδαία προέλασή τους

 

Παρουσίαση PowerPoint: Η εξάπλωση των Οθωμανών

4.7

Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης

 

Παρουσίαση PowerPoint: Η άλωση της Πόλης

4.8

Η Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του ύστερου Μεσαίωνα

Κεφάλαιο 5

Ο Μεσαιωνικός πολιτισμός. Γράμματα, επιστήμες, τεχνολογία, τέχνη

5.1

Ο Βυζαντινός πολιτισμός

 

Παρουσίαση PowerPoint: Βυζαντινή τέχνη και αρχιτεκτονική

5.2

Ο μεσαιωνικός Δυτικός πολιτισμός

 

Παρουσίαση PowerPoint: Ο μεσαιωνικός Δυτικός πολιτισμός

 

Παρουσίαση PowerPoint: Ρομανική ή Νορμανδική τέχνη

 

Παρουσίαση PowerPoint: Γοτθική τέχνη

Κεφάλαιο 6

Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις ανακαλύψεις των νέων χωρών ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648)

6.2

Αναγέννηση και Ανθρωπισμός

 

Παρουσίαση PowerPoint: Αναγέννηση & Ανθρωπισμός

6.3

Οι ανακαλύψεις

 

Το Μάρτιο 2011 στο τμήμα Β1 έγινε για μία διδακτική ώρα δειγματική διδασκαλία με σχέδιο μαθήματος και υποστηρικτικό υλικό παρουσίασης PowerPoint.

6.4

Η θρησκευτική μεταρρύθμιση

Κεφάλαιο 7

Από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως το Συνέδριο της Βιέννης (1815)

 

Εισαγωγή

7.1

Ο Διαφωτισμός

Περίληψη από την αντιμεταρρύθμιση έως και τη συνθήκη της Βεστφαλίας