ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
(2017-2018)

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 

8.

28/6/2017

Οι βαθμολογίες όλων των διαγωνισθέντων μαθητών κρατούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρ΅α της ∆.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π. Για κάθε μαθητή διατηρούνται 4 βαθμολογίες, ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΛΩΣΣΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΓΛ(Κ)

40

ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΓΛ(Α)

20

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΘ(Κ)

40

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΘ(Α)

20

ΑΡΙΣΤΗ ΕΠΙΔΟΣΗ

120

 

7.

27/6/2017

Ο συνημμένος πίνακας αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την εισαγωγή στην Α΄ Λυκείου είναι με σειρά κατάταξης. Οι πρώτοι είκοσι οκτώ (28, χρωματισμένοι με κίτρινο) είναι οι επιτυχόντες και οι επόμενοι είναι επιλαχόντες. Οι γονείς των επιτυχόντων πρέπει το αργότερο μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 2017 να έχουν κάνει τις εξής δύο ενέργειες:

  • Να παραλάβουν από το Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων σημείωμα μεταγραφής λόγω επιτυχίας στις εξετάσεις.

  • Να φέρουν στο Πρότυπο Λύκειο Αναβρύτων το έντυπο της μεταγραφής από το Λύκειο που είναι γραμμένοι για την σχολική χρονιά 2017-18.

Εάν αυτές οι ενέργειες δεν έχουν περατωθεί έως την 6η Σεπτεμβρίου 2017, ο επιτυχών μαθητής δεν θεωρείται μαθητής του σχολείου μας και αντικαθίσταται από άλλον μαθητή, από την λίστα των επιλαχόντων.

Επίσης ενημερώνουμε τους γονείς ότι τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί ο ηλεκτρονικός σύνδεσμος όπου θα μπορούν να βλέπουν τη βαθμολογία των παιδιών τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν.

6.

9/6/2017

Ημέρα και ώρα της διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για την Α Λυκείου.

5.

28/5/2017

Στατιστική ανάλυση των αιτουμένων εισαγωγή στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων.

4.

26/5/2017

Τελικός πίνακας αιτούντων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων.

3.

24/4/2017

Απόσπασμα του ΦΕΚ τ.Β/1367/21-4-2017: Όλοι οι ενδιαφερό΅ενοι γονείς και κηδε΅όνες για την εισαγωγή των ΅αθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδε΅όνες των αποφοίτων του συνδεδε΅ένου Γυ΅νασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρ΅α της ∆.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυ΅ούν, κατά το χρονικό διάστη΅α από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων ΅αθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ΅ετά τη λήξη της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων.

2.

24/4/2017

Το απόσπασμα του ΦΕΚ τ.Β/1367/21-4-2017 που είναι σχετικό με την «Εισαγωγή ΅αθητών/τριών και σχετικές ρυθ΅ίσεις στα Πειρα΅ατικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» Ο πλήρης νόμος είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων από τον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ.

1.

17/4/2017

«Αιτήσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία.» Σύμφωνα με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχ. έτος 2017 – 2018 θα γίνει από 28 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2017.»