ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ
(2017-2018)

 

α/α

Ανάρτηση

Θέμα

 

6.

9/6/2017

Ημέρα και ώρα της διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων για την Α Λυκείου.

5.

28/5/2017

Στατιστική ανάλυση των αιτουμένων εισαγωγή στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων.

4.

26/5/2017

Τελικός πίνακας αιτούντων μαθητών για την εισαγωγή τους στην Α Λυκείου του Προτύπου Λυκείου Αναβρύτων.

3.

24/4/2017

Απόσπασμα του ΦΕΚ τ.Β/1367/21-4-2017: Όλοι οι ενδιαφερό΅ενοι γονείς και κηδε΅όνες για την εισαγωγή των ΅αθητών/τριών στις υπό πλήρωση θέσεις στην Α' τάξη του Προτύπου Λυκείου, ήτοι και οι γονείς και κηδε΅όνες των αποφοίτων του συνδεδε΅ένου Γυ΅νασίου οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρ΅α της ∆.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/, η οποία υποστηρίζεται από το Ι.Ε.Π., στην οποία θα δηλώνουν το Πρότυπο Λύκειο που επιθυ΅ούν, κατά το χρονικό διάστη΅α από 28 Απριλίου έως και 19 Μαΐου 2017. Οι καταστάσεις των υποψηφίων ΅αθητών/ τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου ΅ετά τη λήξη της προθεσ΅ίας υποβολής των αιτήσεων.

2.

24/4/2017

Το απόσπασμα του ΦΕΚ τ.Β/1367/21-4-2017 που είναι σχετικό με την «Εισαγωγή ΅αθητών/τριών και σχετικές ρυθ΅ίσεις στα Πειρα΅ατικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2017-2018» Ο πλήρης νόμος είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων από τον ιστότοπο της ΔΕΠΠΣ.

1.

17/4/2017

«Αιτήσεις σε Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία.» Σύμφωνα με ανάρτηση στην Ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. η υποβολή των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχ. έτος 2017 – 2018 θα γίνει από 28 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2017.»